Privacyverklaring

Winkelcentrum Stein, gevestigd aan Raadhuisplein 41 te Stein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 25 mei 2018.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Winkelcentrum Stein kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Winkelcentrum Stein of diensten levert aan Winkelcentrum Stein. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Winkelcentrum Stein kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Winkelcentrum Stein (uw) gegevens nodig heeft

Winkelcentrum Stein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan Winkelcentrum Stein uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van dienstverlening.

Hoelang Winkelcentrum Stein uw gegevens bewaart

Winkelcentrum Stein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen volgens de wet zeven jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, verzameld door Winkelcentrum Stein, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van Winkelcentrum Stein. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Beveiligingen

Winkelcentrum Stein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De wachtwoorden zijn alleen bekend bij de voorzitter, penningmeester en secretariaat. Het wachtwoord dat toegang geeft tot deze gegevens zal elk halfjaar gewijzigd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@centrumstein.nl. Winkelcentrum Stein zal uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als Winkelcentrum Stein bovengenoemde niet naleeft. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Winkelcentrum Stein is als volgt te bereiken:

Postadres: Raadhuisplein 41, 6171 JC Stein (gemeente)
Bezoekadres: Raadhuisplein 41, 6171 JC Stein (gemeente)
Inschrijving KVK: 40186797
Mailadres: info@centrumstein.nl